Course syllabus SBOA - Seminar about Bachelor's Thesis (ILE - SS 2013/2014)


     Czech          English          


Course code: SBOA
Course title in Czech:
Seminar about Bachelor's Thesis
Course title in English: Seminar about Bachelor's Thesis
Semester:
SS 2013/2014
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (1 credit)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/4 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Teachers:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Deepen knowledge in the field of methodology and processing bachelory thesis, lead students to systematic order in writing bachelory thesis.
 
Course content:
1.
Choosing topic and tutor of bachelory thesis (allowance 0/2)
2.
Determining obeserved problems (allowance 0/2)
3.Specification of aims and methodology of bachelory thesis (allowance 0/4)
4.Preparing data for writing technical text, literature research of information sources (allowance 0/2)
5.Determination of the aim of practical part (allowance 0/2)
6.
Choice of methodology for gaining empirical data (allowance 0/4)
7.
Processing, analysis and interpretation of data (allowance 0/4)
8.
Language of technical scientific text (allowance 0/2)
9.
Writing research reports (allowance 0/2)
10.
Formal properties of bachelory thesis, arrengement of papers processed by word processors (allowance 0/2)
11.
Presentation and vindication of bachelory thesis (allowance 0/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
practice
28 h
0 h
consultation
0 h
4 h
preparation for regular testing
0 h
10 h
preparation of presentation
0 h
14 h
Total
28 h
28 h
 
Assessment methods:
Credit; presentation and vindication propositions of bachelory thesis according to demands and instructions of the bachelory thesis tutor. The task will be vindicated in colloquium.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Recommended:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 p. ISBN 80-85867-59-1.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 p. ISBN 80-85931-79-6.
MAŇÁK, J. -- ŠVEC, Š. -- ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita :, 2005. 134 p. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ;. ISBN 80-7315-102-2.
ŠVAŘÍČEK, R. -- ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. 377 p. ISBN 978-80-7367-313-0.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1st ed. Praha: Grada, 2007. 265 p. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects, part-time form, initial period WS 2013/2014
Field of study B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects, full-time form, initial period WS 2013/2014
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Kateřina Halíčková on 12/02/2013.

Type of output: