Course syllabus BPUOP - Bachelor's Thesis (ILE - WS 2014/2015)


     Czech          


Kód předmětu:
BPUOP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce UOP
Název předmětu anglicky: Bachelor's Thesis
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
80 h
80 h
příprava na průběžné hodnocení
200 h
200 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ŠVAŘÍČEK, R. -- ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st vyd. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1st vyd. Praha: Grada, 2007. 265 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014, LS 2012/2013, ZS 2012/2013, LS 2011/2012 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 27. 6. 2014.

Type of output: