Course syllabus UPPA - Úvod do individuální řízené pedagogické praxe (ICV - ZS 2014/2015)


     Czech          English          


Kód předmětu:
UPPA
Název předmětu česky:
Úvod do individuální řízené pedagogické praxe
Název předmětu anglicky:
Introduction to individual guided teaching practice
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se specifiky vyučování jednotlivých odborných předmětů a speciálních teorií vyučování na střední škole; prakticky aplikovat moderní vyučovací metody do výuky odborných předmětů podle zvolené aprobace; připravit studenty na Individuální řízenou pedagogickou praxi.
V rámci Úvodu do individuální řízené pedagogické praxe se studenti připraví a následně realizují minimálně 3 exkurze, samostatně se připraví a následně absolvují 3 náslechy v odborném předmětu podle zvolené aprobace a samostatně vypracují přípravu na dvě vyučovací jednotky teoretického vyučování s následnou prezentací před studujícími. Všechny reflektované exkurze, náslechy a výstupy včetně následných rozborů si studenti zaznamenávají do Deníku pedagogické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.
Specifika vyučování jednotlivých odborných předmětů (dotace 0/8)
2.Plánování a příprava na výuku (dotace 0/15)
3.Aktivizační metody výuky a jejich aplikace v odborných předmětech (dotace 0/15)
4.Hospitace ve výuce odborného předmětu (dotace 0/14)
5.
Pokyny pro pedagogickou praxi (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
56 h
0 h
konzultace
0 h
12 h
příprava na průběžné hodnocení
26 h
40 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
20 h30 h
zpracování seminární práce
10 h
30 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukonžen zápočtem. Student získá kreditiy za účast ve výuce a za úspěšné absolvování (min. 60 %) písemného testu v rozsahu sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HLAĎO, P. -- HORÁČKOVÁ, M. -- DANIELOVÁ, L. Pedagogická praxe. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7375-468-6.
SANDANUSOVÁ, A. -- DYTRTOVÁ, R. Kapitoly z pedagogické praxe. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1178-9.
MAŇÁK, J. -- ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
PETTY, G. Moderní vyučování. 5th vyd. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4.

Doporučená:
DVOŘÁK, D. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 80-7178-556-3.
PASH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2002. 409 s. ISBN 80-7178-127-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 21. 5. 2014.

Type of output: