Sylabus předmětu PKOA - Pedagogická komunikace (ICV - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PKOA
Název předmětu česky:
Pedagogická komunikace
Název předmětu anglicky:
Educational Communication
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant, tutor)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poukázat na teoretická východiska a souvislosti pedagogické komunikace v podmínkách současné střední školy. Praktická část výuky je zaměřena na rozvoj dovedností studentů (budoucích učitelů) v oblasti peagogické komunikace.
 
Obsah předmětu:
1.
Sociální interakce (dotace 1/1)
 
a.Typy sociální interakce
b.
Jednosměrné působení subjektů
c.Obousměrné působení dvou subjektů

2.
Verbální komunikace (dotace 1/1)
 
a.Jazyk - řeč
b.Význam slov
c.Zvukové prostředky řeči
d.
Poruchy komunikace

3.
Neverbální komunikace (dotace 1/1)
 
a.Mimika, gestika, haptika
b.
Posturologie, kinetika, proxemika, teritorialita
c.
Úprava zevnějšku

4.
Typy pedagogické interakce (dotace 1/1)
 
a.Základní postoje učitele k žákům
b.Faktory ovlivňující postoje učitele k žákům
c.
Učitelovo očekávání

5.Sociální klima (dotace 1/1)
 
a.
Sociální klima školní třídy
b.
Sociální klima učitelského sboru
c.Sociální klima školy
d.
Diagnostika sociálního klimatu

6.
Verbální komunikace mezi učitelem a žákem (dotace 1/1)
 
a.
Humor ve školní třídě
b.Rozhovor
c.
Druhy otázek, kladení otázek

7.
Výukové cíle a pedagogická komunikace (dotace 1/1)
 
a.
Obsah pedagogické komunikace
b.Pravidla pedagogické komunikace
c.Stanovení výukových cílů
d.
Zpětná vazba

8.
Faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci (dotace 1/1)
 
a.
Časové hledisko
b.
Organizační formy výuky
c.
Prostorové uspořádání účastníků komunikace

9.
Vyučovací metody v pedagogické komunikaci (dotace 1/1)
 
a.Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků
b.Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků
c.Metody z hlediska myšlenkových operací

10.
Motivace žáků v pedagogické komunikaci (dotace 1/1)
 
a.Vnější motivace
b.
Vnitřní motivace
c.
Demotivace

11.
Studijní materiály v pedagogické komunikaci (dotace 1/1)
 
a.Učebnice
b.
Studijní texty
c.
PC programy, internet

12.
Hodnocení výsledků výuky v pedagogické komunikaci (dotace 1/1)
 
a.
Typy hodnocení
b.
Aktuální problémy školního hodnocení
c.Slovní hodnocení, hodnocení slovem

13.
Výzkum v pedagogické komunikaci (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
8 h
veřejná prezentace (ústní)
7 h
7 h
příprava na zkoušku
28 h
29 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
26 h
příprava prezentace7 h
7 h
zpracování seminární práce
7 h7 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování a prezentace seminární práce v rozsahu 7 normostran na téma: Aktuální problémy pedagogické komunikace v prostředí střední školy.
Prezentace zadaného úkolu před publikem.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Pedagogická komunikace pro učitele. Brno: MZLU, 2001. 47 s. Neuveden. ISBN 80-7157-556-9.
GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. 165 s. ISBN 80-7315-104-9.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 280 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1168-3.
NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 171 s. Pedagogika. ISBN 80-247-0738-1.
SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické závěry. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7435-002-3.
ŠABATA, O. Dovednosti komunikace řídícího pracovníka ve škole. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7314-185-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 9. 2014.

Typ výstupu: