Course syllabus D1PA - Didaktika praktického vyučování I (ICV - LS 2015/2016)


     Czech          English          


Kód předmětu: D1PA
Název předmětu česky: Didaktika praktického vyučování I
Název předmětu anglicky:
Didactics of Vocational Education I
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (garant)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat základní znalosti o cílech, organizaci a struktuře praktického vyučování; umět aplikovat specifické didaktické metody, které se uplatňují v procesu formování a osvojování praktických dovedností; získat ucelené znalosti a praktické dovedností nezbytné pro práci učitele odborného výcviku.
 
Obsah předmětu:
1.
Obsah předmětu,vymezení základních pojmů (dotace 4/4)
2.
Osvojování pracovních dovedností (dotace 2/2)
3.
Základní pedagogické dokumenty (dotace 2/2)
4.
Uplatňování didaktických principů v praktickém vyučování (dotace 2/2)
5.
Stanovení pedagogických cílů odborného výcviku (dotace 2/2)
6.
Obsah odborného výcviku (dotace 2/2)
7.Aplikace výukových metod v praktickém vyučování (dotace 4/4)
8.
Organizace praktického vyučování na SŠ (dotace 2/2)
9.Materiální didaktické prostředky odborného výcviku (dotace 4/4)
10.
Plánování a příprava učitele odborného výcviku na vyučování (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení28 h0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
50 h90 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
30 h
příprava prezentace42 h
32 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘÍŽ, E. Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory. Praha: ČZU , 2005. ISBN 80-213-1322-6.
ČADÍLEK, M. Didaktika praktického vyučování. Brno: MU Brno, 2005. 104 s. ISBN 80-210-1081-9.
STEJSKALOVÁ, P. -- ČADÍLEK, M. Didaktika praktického vyučování II. Brno: MU Brno, 2001. 69 s.
MAŇÁK, J. -- ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.

Doporučená:
KVAPILOVÁ, S. Didaktika pro učitele praktického vyučování a mistry odborného výcviku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 76 s. ISBN 80-244-1420-1.
KALHOUS, Z. -- OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X.
KASÍKOVÁ, H. -- VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. 402 s. ISBN 978-80-247-3357-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 20. 11. 2015.

Type of output: